ارگوتراپیست مهدی صابر

سوالات تست هوش وکسلر کودکان

سوالات تست هوش وکسلر کودکان | مرکز تست هوش برای کودک| سنجش هوش| دکتر صابر

سر فصل مطالب

تست هوش وکسلر از رایجترین مقیاس های سنجش هوش بهر کودکان می باشد که در ایران به صورت نرم درآمده و قابل اجرا است.  مقیاس هوش وکسلر برای کودکان شامل سوالات تست هوش وکسلر برای کودکان در ده زمینه مختتلف می باشد که به متخصصین مرکز تست هوش کودکاناین امکان را می دهد تا توانایی های کودک را در دو حیطه کلامی و غیر کلامی ارزیابی نمایند. مرکز تست هوش کودکان دکتر صابر در زمینه اجرای انواع تست های هوش و دیگر تست های تشحیصی فعالیت می نماید. متخصصین با تجربه مرکز دکتر صابر پس از اجرای دقیق سوالات تست هوش وکسلر کودکان به نمره دهی و تفسیر آن پرداخته و نقاط قوت و ضعف کودکان را شناسایی می نمایند. این موضوع در روند درمان کودکان نقش موثری را ایفا می کند. جهت آشنایی با این تست به ارائه نمونه سوالات تست هوش وکسلر پرداخته می شود.

سوالات تست هوش وکسلر کودکان استدلال تصویری (اصلی)

از آزمودنی خواسته می‌شود به جدول‌های ناکامل نگاه کند و از پنج پاسخ پیش روی خود یکی را برای تکمیل این جدول انتخاب کند.

مواد آزمون

راهنمای اجرا و نمره‌گذاری

برگه‌ی ثبت پاسخ‌ها

کتابچه‌ی آزمون

 شروع سوالات تست هوش وکسلر

برای آزمودنی‌های ۶ تا ۸ سال نمونه‌های الف و ب و پ و بعد سؤال ۴ برای آزمودنی‌های  ۹ تا ۱۱ سال نمونه‌های الف و ب و پ و بعد سؤال ۷ برای آزمودنی‌های ۱۳ تا ۱۶ سال نمونه‌های الف و ب و پ و بعد سؤال ۱۱

اجرای معکوس سوالات تست هوش وکسلر

اگر آزمودنی‌های ۶ تا ۱۶ ساله نتوانند نمره کامل را در کدام از دو سؤال اول و دوم کسب کنند،  آزمون را به‌طور معکوس اجرا کنید تا جایی که بتوانند در دو سؤال نمره کامل کسب کنند.

 توقف

متوقف کردن آزمون بعد از کسب چهار نمره‌ی صفر متوالی یا چهار نمره‌ی صفر در پنج سؤال متوالی

اصول کلی

لازم است در هنگام بیان دستورالعمل در دفترچه سؤال‌ها به شکل‌ها اشاره کنید.

آزمودنی باید در ارائه پاسخ به شکل‌های اشاره کند، اگر به‌طور کلامی پاسخ را گفت به او بگویید: «به من نشان بده!»

اگر آزمودنی بیش از یک پاسخ داد به او بگویید: «فقط یک پاسخ صحیح در هرسؤال وجود دارد، تو بهترین را انتخاب کن.»

فقط در نمونه‌های الف، ب و پ به آزمودنی کمک کنید.

نمره­ گذاری

به هر پاسخ درست نمره‌ی (۱) پاسخ غلط نمره (۰) و اگر بگوید نمی‌دانم دور (ن) خط بکشید.

 شیوه اجرا

نمونه الف: پروانه

کتابچه را جلوی آزمودنی بگذارید و سراغ نمونه الف بروید

بعد بگویید: «به این تصویر نگاه کن، یکی از این‌ها (به پاسخ اشاره کنید) باید بیاید اینجا (به جدول اشاره کنید)».

اگر آزمودنی پاسخ درست داد، بگویید: «خوب است و سراغ نمونه ب بروید.»

اگر پاسخ غلط داد، بگویید: «بیا با هم دوباره شکل را ببینیم. همه‌ی این پروانه‌ها آبی‌اند (به پروانه‌ها اشاره کنید). این یکی (اشاره به پاسخ یک) هم آبی است بس می‌آید اینجا (اشاره به جدول) یکی دیگر انجام دهیم و بعد سراغ نمونه‌ی ب بروید.»

 

سوالات تست هوش وکسلر در حیطه مفاهیم تصویری

به آزمودنی دو یا سه ردیف تصویر ارائه را از او خواسته می‌شود که از هر ردیف یک تصویر انتخاب کند که با تصویر انتخاب شده از ردیف‌های بعد گروهی را تشکیل دهند که دارای یک خصوصیت مشترک باشند.

نمونه سوالات تست هوش وکسلر

مواد آزمون

راهنمای اجرا و برگزاری (همین دفترچه)

برگه ثبت پاسخ‌ها

کتابچه آزمون

شروع سوالات تست وکسلر

برای آزمودنی‌ها ۸ – ۶ ساله نمونه‌های الف و ب سپس سؤال یک

برای آزمودنی‌ها ۱۱-۹ ساله نمونه‌های الف و ب سپس سؤال پنج

برای آزمودنی‌های ۱۶ -۱۲ ساله نمونه‌های الف و ب سپس سؤال هفت

برای آزمودنی‌هایی که حدس زده می‌شود مشکل هوشی داشته باشند باید از سؤال یک شروع کرد.

 اجرای معکوس سوالات تست هوش وکسلر

اگر آزمودن­های ۹ تا ۱۶ ساله نتوانند نمره کامل را از هر

کدام از هردو سؤال اول و دوم مربوط به خودشان کسب کنند،

آزمون را به‌طور معکوس اجرا کنید تا جایی که بتوانند در دو سؤال متوالی نمره کامل بگیرند.

 

 توقف

متوقف کردن آزمون بعد از کسب پنج نمره صفر متوالی

اصول کلی

¤ فقط در نمونه الف و ب به آزمودنی کمک کنید.

¤ آزمودنی می‌تواند به نام تصویر یا جای شماره‌های مربوط به آن اشاره کند.

 

نمونه سوالات تست هوش وکسلر  برای مفاهیم تصویری

¤ آزمودنی نام تصویر را پرسید فقط نام تصویر را به او بگویید.

¤ اگر نامی که آزمودنی برای تصویر می‌گوید نامشخص بود، از او بخواهید تصویر مورد نظرش را نشان دهد.

¤ اگر آزمودنی از یک ردیف تصویر انتخاب نکند و از یک ردیف بیش از یک تصویر انتخاب کند نکات زیر باید تا آنجا که ضرورت دارد به او گوشزد شود:

¤ برای سؤال‌های دو ردیفی، از هر ردیف یک تصویر بردارد (به ردیف‌ها با دست اشاره کنید.)

¤ به سؤال‌های سه ردیف از هر ردیف یک تصویربردارد (به ردیف‌ها با دست اشاره کنید.)

¤ اگر کودک بیش از یک پاسخ ارائه کرد باید به او بگویید یک جواب بده، بهترین را انتخاب کن.

نمره‌گذاری

¤ دور شماره‌های مربوط به هر سؤال با توجه به پاسخ کودک در فرم ثبت پاسخ‌ها علامت بگذارید.

¤ اگر کودک به سؤال پاسخ نمی‌دهد یا می‌گوید پاسخ نمی‌دانم دوران خط بکشید.

¤ به پاسخ‌های صحیح نمره یک و به پاسخ‌های غلط نمره‌ی صفر بدهید.

 

 شیوه اجرا سوالات تست وکسلر

نمونه الف: درختان

کتابچه سؤال‌ها را باز کنید، قسمت نمونه‌ی الف را بیاورید به کودک بگویید: (با اشاره به اولین ردیف) به اینجا نگاه کن، (با اشاره به دومین ردیف) به اینجا نگاه کن.

یکی از اینجا بردار (اشاره به ردیف یک) که می‌تواند با یکی از اینجا بیاید (اشاره به- ردیف دوم)

اگر پاسخ درست (۲ و ۳) ارائه شد به او بگویید: «چرا این‌ها با هم آمدند؟» اگر کودک پاسخ نداد که هردو درخت‌اند، بگویید: «این‌ها با هم آمدند چون هر دو

 

سوالات تست وکسلر برای کودکان در حیطه نمادیابی

به آزمودنی یک نماد هدف داده و از او خواسته می‌شود در نمادهای روبه‌روی آن نماد نگاه کند و ببیند آیا این نماد بین آن‌ها هست یا نه، این کار در یک محدوده‌ی زمانی خاص انجام می‌شود.

 مواد آزمون

راهنمای اجرا و نمره‌گذاری

برگه ثبت پاسخ‌ها

دفترچه شماره یک

دو مداد بدون پاک‌کن

زمان‌سنج

شروع سوالات تست هوش وکسلر

برای آزمودنی‌های ۷ – ۶ سال نمونه‌‌ی A سؤال‌های تمرینی و سپس سؤال‌های آزمون

برای آزمودنی‌ها‌ی ۱۶- ۸ سال، نمونه‌ی B  سؤال‌های تمرینی و سپس سؤال‌های آزمون برای آزمودنی‌های که حدس زده می‌شود مشکل هوشی دارند از سؤال‌های شروع کنید که با سن تقویمی آنان هماهنگ است.

 زمان‌گیری

دقت در زمان اهمیت زیادی دارد؛ به محض گفتن آخرین کلمه‌ی دستورالعمل، زمان شروع می‌شود و هرگاه کار آزمودنی تمام شد با ۱۲۰ ثانیه بعد، آزمون متوقف می‌شود.

 اصول کلی

¤ دو فرم از این خرده آزمون وجود دارد، دقت کنید فرم مناسب را اجرا کنید.

¤ اگر آزمودنی با آخر صفحه رسید و کارش را متوقف کرد درحالی‌که هنوز وقت دارید به او بگویید: از اینجا (اشاره به صفحه بعد) کارت را ادامه بده و هرچه تندتر برو

¤ به آزمودنی پاک‌کن ندهید. اگر او تقاضای پاک‌کن کرد بگویید: همین خوب است و باید هرچه تندتر کارت را دنبال کنی.

¤ اگر کودک برخی سؤال‌ها را حذف می‌کند یا به صورت معکوس انجام می‌دهد بگویید: به ترتیب انجام بده، چیزی را جا نگذار.

 نمره‌گذاری

تعداد پاسخ‌های صحیح را بشمارید، تعداد پاسخ‌های غلط را هم بشمارید و از هم کم کنید. اگر مساوی بودند یا تعداد پاسخ‌های غلط بیشتر بود،  نمره کل را صفر در نظر بگیرید.

 شیوه اجرا

نمونه سوالات تست هوش وکسلر

سؤال یک نمونه بروید و بگویید به این شکل‌ها نگاه کن (اشاره کنید به اولین سؤال) این شکل (اشاره کنید به نماد هدف) همانند این شکل است (به مواد مشابه آن در پاسخ‌ها اشاره کنید) پس من دور بله خط می‌کشم (این کار را بکنید)». به نمونه‌ی دوم اشاره کنید و بگویید: «حالا به این شکل‌ها نگاه کن، این شکل (به نماد مشابه آن در پاسخ‌ها اشاره کنید) پس من دور بله خط می‌کشم (این کار را بکنید) به نمونه دوم  اشاره کنید و بگویید: حالا به این شکل‌ها نگاه کن  این شکل (به نماد هدف اشاره کنید) در این‌ها نیست به (پاسخ اشاره کنید)پس من دور خیر( نه) خط می‌کشم.)) (این کار را بکنید) پس بگویید.((درسوال‌های دیگر، اگر این نمادها در قسمت روبه‌رو بود، دور بله و اگر نبود دور خیر را باید خط بکشیم، متوجه شدید!» هر چقدر لازم است توضیح دهید و به سراغ سؤال‌های تمرینی بروید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!