ارگوتراپیست مهدی صابر

تست هوش کودک 5، 6، 7 ساله | آزمون سنجش هوش کودکان | مرکز تست هوش کودکان دکتر صابر

سر فصل مطالب

بهره هوشی کودکان رابطه نزدیکی با روند رشد و پیشرفت آنان دارد. ارزیابی و سنجش هوش کودکان باید توسط تست های تخصصی بهره هوش کودک 5،6،7ساله انجام گیرد. مرکز تست هوش کودکان دکتر صابر با در اختیار داشتن تست های تخصصی هوش کودکان برای همه سنین به صورت اختصاصی عمل می کند. بخش تست مرکز دکتر صابر با در اختیار داشتن ورژن های جدید تست های هوش و تسترهای تخصصی آموزش دیده و با سابقه طبق اصول ارزیابی هوش عمل کرده و دقت نتایج را تضمین می کند. انواع تست هوش کودک 5ساله،تست هوش کودک 6ساله و تست هوش کودک 7ساله از جمله تست هوش های کودکان است که در این مرکز ارائه می گردد.

 جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

تست هوش کودک 5و 6 ساله شامل چه آیتم هایی است

استدلال سیال، توانایی حل مسائل و شناسایی روابط،با استفاده از استدلال قیاسی،استقرایی و تمثیل است. فعالیت های کلاسیک در این زمینه،نیازمند این است که آزمودنی بتوانند قوانین بنیادی یا روابط اصلی را به این بخش هایی از اطلاعات که برای آزمودنی تازگی دارند،فراهم سازد. توانایی برای استدلال استقرایی، در فعالیت ماتریس ها مشخص می شود و لازمه استدلال استقرایی جز به کل است.

 در آغاز، «استدلال سیال» به عنوان یکی از مهمترین عوامل سازنده هوش که برای اولین مرتبه توسط اسپیرمن و پس از آن به وسیله ی کتل مطرح و نامگذاری شد، عنوان گردید ولی امروزه، حافظه فعال به عنوان دستاوردی از نظریه پردازی نوین و وام گیری از نظریه بادلی، در مقایسه با نظریه آتکینسون و شیفرین، مطرح شد.

در روند انجام تست هوش کودک 5 و 6 ساله،آزمودنی باید بتواند از موارد جزئی شروع کرده و به موارد عمومی تر دست یابد. درفعالیت استدلال قیاسی، به کودک سرنخ‌های ارائه می‌شود و باید بتواند به نتیجه گیری پرداخته و کاربردها یا موارد خاصی را مطرح سازد. در بازبینی تصاویر،که در آن فعالیت های برخی از افراد خاص مطرح شده‌اند، می توان مواردی از استدلال قیاسی را در نظر گرفت. در استدلال سیال، همواره استدلال استقرایی و قیاسی به عنوان عوامل سازنده و به عبارتی،بخش های اصلی در نظر گرفته می‌شوند.

تست هوش کودک 5 ساله

در تست های هوش کودک 6و 7 ساله استدلال سیال که اسپیرمن از آن به عنوان عامل عمومی هوش یاد می‌کرد و کتل آن را به عنوان هوش ارثی در نظر می‌گرفت، شناسایی روابط علت و معلول با تاکید بر بررسی تفاوت ها و تشابهات ها انجام می پذیرد. بنابراین استدلال سیال به شناسایی روابط جزئی از روابط بنیادی و گاهی اوقات شناسایی قواعد،از طریق مشاهده های جزئی نگر،معطوف است.

ماتریس های پیشرونده که به تدریج سخت تر می شوند و آزمودنی باید بتواند روابط بین اشکال را در سطر و ستون (ماهیت ماتریس گونه) شناسایی کند،معرفه دقیقی از استدلال سیال است که تأثیر پذیری اندکی را از عوامل محیطی و یادگیری آموزشی نشان می‌دهد،به طوری که فرد باید تاثیر تمامی عوامل موجود در ماتریس ها را با ماهیت اصلی رابطه، بیابد.

دانش در تست هوش کودک 7 ساله

« دانش» به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می‌شود که از طریق آموزشگاه،محل کار،در اجتماع یا محیط منزل به فرد انتقال می‌یابد. تمامی اطلاعات عمومی به نوعی در حیطه دانش قرار می‌گیرند و کتل از این عامل،تحت عنوان هوش متبلور یاد کرده است.دانش به تمامی مباحث اکتسابی از قبیل خزانه ی لغت  معطوف است که به حافظه ی بلند مدت نیاز داشته و در حافظه ی بلند مدت، اندوزش می شود.

شاید بتوان دانش را به عنوان تاثیرات عوامل محیطی موثر بر هوش در نظر گرفت و نام دیگر آن را به عنوان یادگیری اکتسابی که تحت تاثیر  شدید واژگان و خزانه لغت قرار دارد،مطرح کرد. در آزمون فوق،دیدگاه کتل در استدلال سیال به عنوان هوش سیال و دانش به عنوان هوش متبلور  منعکس شده است. در این آزمون، تلاش شده است با استفاده از دانش غیر کلامی و کلامی، مشخص شود فرد چگونه دانشی را که فرا گرفته،مورد استفاده قرار دهد.

دانش، به اکتساب واژگان نیز اطلاق می گردد که در حیطه های متفاوت آموزشگاهی کسب با توجه به فراگیری محتویات آموزشی، می توان عناصر سازنده محتوای آموزشی را که تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی قرار دارند،به عنوان دانش،تعریف کرد. دانش در حیطه پیشرفتتحصیلی یا اکتساب مواد آموزشی مطرح شده و به عنوان فراگیری مطالب درسی در زمینه تعریف واژگان و مفهوم‌سازی اصطلاحات و تحلیل معنایی،شناخته می‌شود.

اطلاعات آموزشگاهی و مفهوم‌سازی اصطلاحات رایج فرهنگی،از شاخص‌های سازنده دانش اند،از طریق تفسیر کلمات و بهره‌گیری از تفسیر معانی،مفاهیم و واژه های رایج فرهنگی،می توان میزان تسلط به دانش آموزشگاهی را تعیین کرد و تاثیر پذیر ترین عامل هوش را به عنوان دانش مطرح ساخت که تحت تاثیر یادگیری قرار می‌گیرد.

استدلال کمی در تست هوش کودک 6و 7 ساله

توانایی برای سر و کار داشتن با ارقام و حل مسائل کمی که در حیطه توانایی محاسبات انجام می‌گیرد. تحت عنوان «استدلال کمی» مطرح می‌شود. وی با تاکید بر مسائل ارقام ای و حل محاسبات پیچیده،می توان نام دیگر استدلال کمی را دانش ویژه ریاضی در نظر گرفت که از طریق یادگیری آموزشگاهی توسعه می‌یابد. دانش ویژه ریاضی یا توانایی محاسبات ارقامی،از ابعاد استدلال کمی است. در حیطه استدلال کمی،به توالی کمی توجه می‌شود و محاسبات مرتبط با چهار عمل اصلی انجام می گیرد. بدین ترتیب که پس از بررسی توانایی آزمودنی در زمینه جمع و تفریق،محاسبات پیچیده ریاضی توجه می گردد و با استفاده از اصول نسبت و تناسب،چهار عمل اصلی مد نظر قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر،در حیطه استدلال کمی،به محاسبات پیچیده ریاضی پرداخته می شود و تمامی محاسبات مرتبط با حل مسائل ریاضی،بر مبنای فرآیندهای محاسبات بنیادی و بخصوص چهار عمل اصلی استوار است.

همچنین،استدلالی کمی با فرآیند استدلال نیز مرتبط است و آزمودنی باید پس از شناسایی روابط خاص در بین عناصر سازنده یک مسأله، از اصول مرتبط با چهار عمل اصلی بهره مند شده و بتواند در حداقل زمان، پاسخ مناسبی را برای حل مسائل ریاضی عنوان کند. استدلالی کمی با بهره گیری از توانمندی استدلال در زمینه های ریاضی و محاسبات کمی همراه است که به گونه ای دقیق، معرف استدلال کمی است. توانایی بهره‌گیری از اصول منطقی و تفکر شناختی در حل مسائل ریاضی و بهره‌گیری از اصول و قواعد حاکم بر دنیای اعداد، به عنوان حیطه های سازنده استدلال کمی محسوب می گردند. برخی از سوال‌ها در این حیطه، تلفیقی از هندسه و پردازش دیداری- فضایی است و فرد با تجسم اشکال هندسی در ذهن خود، محاسباتی را انجام می‌دهد تا به پاسخ سوال دست یابد.

پردازش فضایی در تست هوش کودکان

در مواقعی که آزمودنی توانایی مشاهده الگوها را در راستای جهت گیری فضایی و کشف روابط نشان دهد، « پردازش دیداری- فضایی» عنوان می‌شود. پردازش دیداری- فضایی،با توانمندی تصویرسازی فضایی مرتبط است و هنگامی بروز می‌کند که شخص بتواند به یک گشتالت وی با تاکید بر قطعات متنوع محرک‌های دیداری برسد. فعالیتهایی از قبل تکمیل یک پازل، جهت یابی موقعیتی و جمع‌آوری موقعیت های مرتبط،به عنوان عناصر سازنده پردازش دیداری- فضایی،در نظر گرفته می شوند.

تست هوش کودک 6 ساله

در حیطه پردازش دیداری – فضایی، باید به هماهنگی رفتارهای حسی- حرکتی با توانایی بینایی توجه کرد و الگوهای سن در زمینه ی جایگزینی قطعات هندسی در یک صفحه چوبی را مدنظر قرار داد. در سنین خردسالی، استفاده از صفحه‌ی قالب و جایگزین نمودن اشکال هندسی در یک صفحه چوبی به عنوان دستاوردی از برآورد تقریبی هوش، مطرح می‌شود.

جهت یابی تست هوش کودک

بررسی جهت یابی و موقعیت یابی یک شخص در استفاده از مسیرهای جغرافیایی و محورهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی، از جمله شاخص‌هایی است که برای پردازش هوش فضایی عنوان می‌شود، زیرا هوش دیداری- فضایی،با تصویرسازی ذهنی در یک محیط انتزاعی همراه است و می‌تواند به تشخیص ابعاد هندسی و عمق بخشی به توزیع های خاص،مربوط باشد. هوش فضایی به تجسم سازی یک شکل و سپس تفکیک آن شکل به عنوان یک گشتالت،به عناصر سازنده و اجزای تشکیل دهنده،اشاره دارد. تفکیک سازی یک شکل به عناصر و یا ترکیب عناصر به یک شکل کل نگر،به عنوان ابعاد هوش دیداری- فضایی عنوان می‌شود.

حافظه در تست هوش کودکان

در نهایت، طبقه ای از فرآیند حافظه که اطلاعات متنوعی را در حافظه بلند مدت اندوزش می کند و مورد بازبینی، ذخیره یا انتقال قرار می‌دهد، به عنوان حافظه فعال شناخته می‌شود.  به یاد آوردن کلمات آخر در جملات مطرح شده که به ۶ جمله طولانی نیز ارتقا می‌یابد،توانایی بازیابی و به خاطر آوردن جملات مطرح شده و به یاد داشتن تعداد مکعب ها و ترتیب شان در ردیف های رنگی و به طور منظم ضربه زدن به آن ها،همه معرف حافظه فعال هستند.این دیدگاه توسط بادلی در سال ۱۹۸۶ مطرح شد و امروزه به عنوان عنصر اساسی و سازنده هوش در یادگیری آموزشگاهی شناخته می‌شود.

حافظه فعال به عنوان یکی از عوامل سازنده هوش است که در مقیاس های هوش پیشین، پس از آن به عنوان حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت یاد می‌شد. علاوه بر آن،حافظه کوتاه مدت و بلندمدت،به عنوان عناصر متفاوت از هوش به شمار می‌روند. در حالی که امروزه از حافظه فعال به عنوان تعامل سازنده هوش یاد می‌شود.حافظه فعال در فهم خواندن حساب واژگان نیز موثر است و برخی اوقات در حل مسائل هندسی تاثیر می‌گذارد. از کاربردهای حافظه فعال،می‌توان به تبدیل و دسته بندی اطلاعات در حافظه اشاره نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!