ارگوتراپیست مهدی صابر

خرده آزمون های وکسلر

خرده آزمون های وکسلر| تست هوش وکسلر | سنجش هوش | مرکز تست هوش کودکان دکتر صابر

سر فصل مطالب

 مرکز تست هوش کودکان دکتر صابر در زمینه اجرای انواع تست های هوش و سنجش بهره هوش کودکان و تشخیص اختلالات آنان فعالیت می نماید. مقیاس هوش وکسلر از تست های هوش رایج در حیطه کودکان است. این تست هوش سه نوع بهره هوشی را برای کودان مشخص می کند. خرده آزمون های تست هوش وکسلر شامل ده مورد می باشد که به صورت خلاصه به آنها اشاره می شود. خرده آزمون واژگان، رمز نویسی، توالی حروف و عدد، استدلال تصویری، درک مطلب، مفاهیم تصویری،نماد یابی، شباهت ها و فراخنای ارقام .  نحوه اجرای آزمون وکسلر بسیار مهم می باشد و خرده آزمون های وکسلر باید توسط متخصصین روانسنجی با تجربه انجام شود. مرکز تست هوش کودکان به اجرای تست وکسلر، تفسیر تخصصی و ارائه برنامه های مناسب جهت درمان تست هوش وکسلر اشاره نمود. در این متن به معرفی چند خرده آزمون کلامی تست وکسلر پرداخته می شود.

جهت تماس با کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی جناب آقای دکتر صابر (کلینیک توانبخشی پایا در پاسداران ، کلینیک توانبخشی غرب تهران در سعادت آباد) باشماره 09029123536 تماس حاصل فرمایید.

خرده آزمون تست وکسلر شباهت‌ها (اصلی‌)

در این خرده آزمون وکسلر، دو کلمه گفته می‌شود و از آزمودنی خواسته می‌شود بگوید این دو کلمه از چه نظر به هم شبیه هستند.

 مواد آزمون

راهنمای اجرا و نمره‌گذاری (همین دفترچه)

برگه‌ی ثبت پاسخ‌ها

شروع

برای همه آزمودنی‌ها ابتدا سؤال نمونه به ترتیب زیر اجرا گردد:

برای آزمودنی‌های ۶ تا ۸ سال سؤال نمونه اجرا گردد سپس سوال یک برای آزمودنی‌های ۹تا۱۱ ساله پس از اجرای سؤال نمونه، سؤال سه برای آزمودنی‌ها ۱۲ تا ۱۶ سال بعد از اجرای سؤال نمونه، سؤال ۵ برای آزمودنی‌ها که حدس زده می‌شود مشکل هوشی دارند، از سؤال یک شروع کنید

 اجرای معکوس

اگر آزمودنی‌های ۶ تا ۱۶ ساله نتواند نمره‌ی کامل را در هرکدام از دو سال اول و دوم کسب کنند، آزمون را به‌طور معکوس اجرا کنید تا جایی که بتواند در دو سال متوالی نمره کامل به دست آورند.

¤ هر سؤال را تا حدی که نیاز باشد می‌توانید تکرار کنید ولی کلمه را به‌هیچ‌عنوان تغییر ندهید.

¤ از پاسخ‌های نمونه برای سهولت در نمره‌گذاری استفاده کنید.

¤ اگر پاسخ آزمودنی مبهم و نارساست، به قسمی که نمی‌توان با آن نمره داد و یا اینکه در فهرست پاسخ‌ها، نمونه با علامت (س) مشخص شده است از آزمودنی بپرسید: «منظورت چیست؟ در این مورد بیشتر برایم بگو؟»

¤ از سؤال‌های یک و دو برای آموزش استفاده کنید.  بنابراین اگر آزمودنی پاسخ صحیح نداد، را ارائه کنیم ولی کمک بیشتری نمایید.

شیوه اجرای خرده آزمون وکسلر

بگویید: «حالا من به تو کلمه می‌گویم، تو باید به من بگویی این دو از چه نظر به هم شبیه‌اند».

خرده آزمون کلامی تست وکسلر

خرده آزمون وکسلر فراخنای ارقام (اصلی)

برای خرده آزمون فراخنای ارقام رو به جلو، آزمودنی اعداد را به همان شکلی که توسط آزمون‌گر- بلند خوانده می‌شود،  برای فراخنای ارقام معکوس آزمودنی اعداد را به صورت وارونه تکرار می‌کند. البته در این مورد هم اعداد توسط آزمونگر به صورت بلند خوانده می‌شود.

 مواد آزمون

راهنمای اجرا و نمره‌گذاری (همین دفترچه)

برگه ثبت پاسخ‌ها

شروع

برای همه آزمودنی‌ها در مورد ارائه رو به جلو از سؤال یک، در مورد ارائه معکوس، اول نمونه بعد سؤال یک.

 توقف

متوقف کردن آزمون برای هر کدام از ارائه‌ها چه رو به جلو چه معکوس، بعد از دو نمره‌ی صفر متوالی در دو کوشش مربوط به یک سؤال.

 اصول کلی اجرای خرده آزمون

¤ فراخنای ارقام شامل دو قسمت است که به‌طور جداگانه اجرا می‌شوند، یعنی هر کدام بدون توجه به نمره آزمودنی در

دیگری اجرا می‌شود.

¤هر سؤال شامل دو گوشش است که باید هر دو اجرا شود حتی اگر آزمودنی در یک پوشش شکست بخورد.

¤ هر کوشش را با سرعت یک رقم در ثانیه برای آزمودنی بخوانید به قسمتی که هرچه به سمت رقم آخر می‌روید

صدایتان بیشتر بیفتد.

¤هیچ کوششی را تکرار نکنید، اگر آزمودنی از شما خواست دوباره تکرار کنید بگویید، شما در پاسخ به من بهترین حد‌ستان را بگویید.

¤ فقط برای اجرای معکوس از نمونه استفاده کنید.

نمره‌گذاری

برای هر کوشش صحیح یک نمره در نظر بگیرید. حداکثر نمره برای اجرای رو به جلو ۱۶، اجرای معکوس ۱۶ و در کل  ۳۲ است.

خرده آزمون تست وکسلر درک مطلب (اصلی)

آزمودنی بر اساس درک و فهمش و از قوانین کلی و یا موقعیت‌های اجتماعی به سؤال‌های این قسمت پاسخ می‌دهد.

مواد آزمون

راهنمای اجرا و نمره‌گذاری

برگه ثبت پاسخ‌ها

 شروع

برای آزمودنی‌های ۸-۶ سال از سؤال (۱)، آزمودنی‌های ۱۱ – ۱۹ سال از سؤال ۳ و آزمودنی‌های ۱۶- ۱۲ سال از سؤال ۵

در مورد آزمودنی‌هایی که حدس زده می‌شود مشکل هوشی دارند. از سؤال یک شروع کنید.

اجرای معکوس

اگر آزمودنی‌های ۱۶- ۹ ساله نتوانند نمره کامل را در هر کدام از دو سؤال اول و دوم خرده آزمون وکسلر کسب کنند، آزمون را به‌طور معکوس اجرا کنید تا جایی که آزمودنی بتواند در دو سوال متوالی نمره کامل کسب کند.

توقف

متوقف کردن آزمون بعد از کسب چهار نمره‌ی صفر متوالی

 اصول کلی

هر سؤال را کلمه به کلمه برای آزمودنی بخوانید، هر قدر لازم است  یک سؤال را تکرار کنیم و کلمات آن را تغییر ندهید.

¤ اگر پاسخ آزمودنی مبهم است به او بگویید: «منظورت چیست؟ یا بیشتر برایم بگو.»

¤ آزمودنی دودل را با گفتن کلمات بله یا برویم جلو ترغیب کنید.

¤ سؤال یک جنبه‌ی آموزشی دارد. بعد از پاسخ آزمودنی، پاسخ صحیح را به او بگویید.

 ضوابط نمره‌گذاری خرده آزمون درک مطلب

به سؤال‌ها بر حسب میزان تعمیم و هماهنگی آن‌ها با معیارهای عمومی نمره‌گذاری، نمره داده می‌شود.

– در مورد سؤال‌هایی که دربرگیرنده‌ی یک مفهوم واحدند، پاسخ آزمودنی باید به وضوح بازنمای مفهوم اصلی مورد نظر هر سؤال باشد.

برای سؤال‌هایی که چند مفهوم کلی را دربر می‌گیرند،  در پاسخ آزمودنی باید حداقل به دو مفهوم کلی اشاره شود. اگر هر دو پاسخ آزمودنی نشانگر یک مفهوم کلی باشد، یک نمره به او تعلق می‌گیرد.

شیوه اجرا خرده آزمون وکسلر

بگویید: «حالا من از تو سؤال‌هایی دارم و می‌خواهم به آن‌ها پاسخ دهی

۱- چرا مردم دندان‌هایشان را مسواک می‌زنند؟

پاسخ آزمودنی را یادداشت کنید. در هر صورت پاسخ صحیح این سؤال را به شرح زیر بگویید: «مردم دندان‌هایشان را مسواک می‌زنند تا تمیز شود و از پوسیدگی آن جلوگیری شود.  همچنین باعث می‌شود چهره زیباتری داشته باشند و نفسشان تازه‌تر باشد.»

 ضابطه: شناخت این موضوع که مسواک زدن باعث تمیز کردن دندان‌ها، جلوگیری از پوسیدگی، بیماری و سایر مشکل‌های دندانی می‌شود و یا در بهتر ساختن ظاهر فرد مؤثر است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

error: Content is protected !!