ارگوتراپیست مهدی صابر

ثبت نام کارگاه ها

سر فصل مطالب

کارگاه تخصصی روانسنجی و آزمون های سنجش هوش و توجه

مدرس:

ارگوتراپیست جناب آقای صابر

ارگوتراپیست و روانشناس کودکان سرکار خانم زهره حسینی

مباحث کارگاه:

آموزش نحوه انجام تست و نمره دهی و تحلیل آزمون فراستیگ

آموزش نحوه انجام تست و نمره دهی و تحلیل آزمون حرکتی ازرتسکی

آموزش نحوه انجام تست و نمره دهی و تحلیل آزمون وکسلر

…….

ثبت نام کارگاه ها